اطلاع رسانی به زبان فارسی

Arbeiten ohne Papiere Rückseite_Farsiحقوق کم یا اصلأ حقوقی دریافت نکرده اید ؟
شما می توانید شکایت کنید .
اسیب دیدگی یا مریضی ؟
شما از حق خدمات درمانی و دریافت حقوق برخوردارید.
تعطیلات نداشته اید ؟
شما میتوانید تقاضا کنید.

 

 

ما بصورت رایگان اطلاعات راجع به حقوق کاری تان را در اختیارتان
قرار می دهیم و برای رسیدن به حقوق قانونی تان حمایت تان می کنیم.
(اطلاعات شخصی شما پیش ما محفوظ است)

اطلاع رسانی  به زبان فارسی برای کارگران بدون مجوز

جمعه۲۲ /۰۱/۲۰۱۶ از ساعت ۱۲-۱۳
دوشنبه۰۱ /۰۲/۲۰۱۶  از ساعت ۱۷-۱۸

VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien (Enkplatz) :مکان

طبقه ۲ ،اتاق ۴۰۴۰

0 Kommentare zu “اطلاع رسانی به زبان فارسی
1 Pings/Trackbacks für "اطلاع رسانی به زبان فارسی"
  1. […] حقوق کم یا اصلأ حقوقی دریافت نکرده اید ؟ شما می توانید شکایت کنید . اسیب دیدگی یا مریضی ؟ شما از حق خدمات درمانی و دریافت حقوق برخوردارید. تعطیلات نداشته اید ؟ شما میتوانید تقاضا کنید. ما بصورت رایگان اطلاعات راجع به حقوق کاری تان را در اختیارتان قرار می دهیم و برای رسیدن به حقوق قانونی تان حمایت تان می کنیم. (اطلاعات شخصی شما پیش ما محفوظ است) اطلاع رسانی به زبان فارسی برای کارگران بدون مجوز جمعه۲۲ /۰۱/۲۰۱۶ از ساعت ۱۲–۱۳ دوشنبه۰۱ /۰۲/۲۰۱۶ از ساعت ۱۷–۱۸ VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien (Enkplatz) :مکان طبقه ۲ ،اتاق ۴۰۴۰ Der Beitrag اطلاع رسانی به زبان فارسی برای کارگران بدون مجوز erschien zuerst auf  UNDOK. Quelle: UNDOK – Anlaufstelle, اطلاع رسانی به زبان فارسی برای کارگران بدون مجوز […]