بدون اجازه کار ولی نه بدون داشتن حق کار

شما حقوق کمی دریافت کرده اید یا حقوقی ؟ دریافت نکرده اید ؟
شما میتوانید شکایت کنید

شما دچار حادثه ی کاری یا مریضی شده اید ؟
شما حق برخورداری از مراقبت های پزشکی و دریافت حقوق را دارید

شما مرخصی ندارید ؟
شما میتوانید تقاضای مرخصی کنید

14 ساعت کار کرده اید و فقط بابت 8 ساعت به شما حقوق پرداخت شده است
اینجا مبلغی از قلم افتاده است

در این ادرس میتواتید با ما تماس بگیرید

Umgebungsplan

ÖGB (Catamaran)
Lounge / Erdgeschoß, Beratungs-Koje
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

UNDOK-Journaldienst
Montag, 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mittwoch, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr