بدون اجازه کار ولی نه بدون داشتن حق کار

شما حقوق کمی دریافت کرده اید یا حقوقی ؟ دریافت نکرده اید ؟
شما میتوانید شکایت کنید

شما دچار حادثه ی کاری یا مریضی شده اید ؟
شما حق برخورداری از مراقبت های پزشکی و دریافت حقوق را دارید

شما مرخصی ندارید ؟
شما میتوانید تقاضای مرخصی کنید

14 ساعت کار کرده اید و فقط بابت 8 ساعت به شما حقوق پرداخت شده است
اینجا مبلغی از قلم افتاده است

در این ادرس میتواتید با ما تماس بگیرید

Umgebungsplan

ÖGB (Catamaran)
Stiege D, 1. Stock, Raum 1913
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

Montag, 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mittwoch, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr